Aktualności

UDANY KWARTAŁ GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A.

Wzrost przychodów o 60%, a zysku netto o 91% przy rentowności na poziomie 36% zaprezentowała Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. w opublikowanym dziś sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2011 r. Kanał 4fun.tv był w tym okresie drugą, najchętniej oglądaną telewizją muzyczno–rozrywkową w Polsce, znacząco zwiększając swój udział rynkowy.

więcej


JUŻ 25 SIERPNIA GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. OGŁOSI WYNIKI I PÓŁROCZA.

25 sierpnia br. Zarząd 4Fun Media S.A. poda do publicznej wiadomości raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, które zostaną sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, uzupełnione raportem biegłego rewidenta, który dokona ich przeglądu.

więcej


DWUCYFROWY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKU W I KWARTALE 2011 ROKU.

Wzrost przychodów o 31% oraz zysku netto o 13% zaprezentowała w I kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A.

więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE- PASZPORT DO EKSPORTU

4fun Media S.A. zaprasza do składania ofert na opracowanie planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 Paszport do eksport.

więcej


4FUN MEDIA: WSPÓŁPRACA Z TVN

Notowany na GPW właściciel kanałów 4fun.tv i rebel.tv, którego brokerem reklamowym od tego roku jest nowo powstałe biuro reklamy Grupy TVN – Premium TV, rozszerzy współpracę z TVN.

więcej