Podsumowanie wyników 2016 roku

Wzrost przychodów o 54% i rosnąca dywersyfikacja sprzedaży. EBITDA wyniosła 5 251 tysiące złotych, a zysk netto osiągnął 1 346 tysiące złotych.

W ciągu 12 miesięcy 2016 roku Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. zanotowała wzrost przychodów o 13 362 tysiące złotych tj. o 54% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Tak dynamiczny wzrost sprzedaży był możliwy z uwagi na dwucyfrowy wzrost sprzedaży reklam telewizyjnych oraz znaczącą dywersyfikację sprzedaży, która była realizowana w kilku segmentach działalności.

Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. pozostaje reklama telewizyjna, stanowiąca blisko 57% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2016 roku. Mimo rosnącej konkurencji na rynku telewizji muzycznych, na której obecnych jest 25 kanałów nadających pasma muzyczne lub muzyczno-rozrywkowe, 4fun Media S.A. utrzymuje pozycję jednego z liderów oglądalności, notując dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży reklam telewizyjnych (o 11%). Wzrost telewizyjnych przychodów reklamowych Grupy Kapitałowej był możliwy dzięki stabilnej oglądalności głównego kanału 4FUN.TV - należącego do jednego z trzech najchętniej oglądanych stacji muzycznych w kraju - oraz poprawiającej się oglądalności dwóch pozostałych kanałów nadawanych przez Spółkę: 4FUN GOLD HITS i 4FUN DANCE. Było to możliwe dzięki dodatkowym nakładom poniesionym przez 4fun Media S.A. na produkcję nowych formatów i oprawy graficznej oraz konsekwencję w budowaniu zasięgów oraz pracą nad wydłużeniem średniego czasu oglądalności przez widzów /wskaźnik ATS/. Ważnym elementem wpływającym na oglądalność stacji telewizyjnych 4FUN GOLD HITS i 4FUN DANCE był  fakt pojawienia się obu stacji  (od października 2015 roku) w ofercie Cyfrowego Polsatu. Kanały telewizyjne należące do 4fun Media S.A.  są dziś jedynymi polskimi kanałami muzycznymi nadającymi w standardzie DOLBY DIGITAL PLUS, co znacząco poprawia jakość odbioru.

Drugim segmentem działalności mającym znaczący wpływ na przychody 4fun Media S.A. w 2016 roku była sprzedaż reklam zewnętrznych z obszaru Digital Signage, prowadzona przez spółkę zależną Screen Network S.A. W raportowanym okresie wyniosła ona łącznie 8 829 tysięcy złotych co stanowiło 23% przychodów całej Grupy Kapitałowej. Spółka dysponuje dziś największą w Polsce siecią ekranów cyfrowych, umiejscowionych w przestrzeniach miejskich i zarządzanych w ramach jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. Obecnie kończy się proces alokacji części ekranów wielkoformatowych klasy LED CITY do topowych lokalizacji w największych miastach Polski, natomiast w planach na kolejne kwartały jest dalsza rozbudowa sieci, w tym akwizycje nowych lokalizacji pod ekrany wielkoformatowe. 

Trzecim co do wielkości i najbardziej dynamicznym segmentem źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. jest działalność agencji reklamowej prowadzona przez spółkę Bridge2Fun. Sprzedaż usług reklamowych w 2016 roku wyniosła 4 065 tysiące złotych co stanowiło blisko 11% przychodów Grupy przy dynamice rocznej na poziomie przekraczającym 400%. Początki agencji sięgają IV kwartału 2015 roku, kiedy to pozyskała swojego pierwszego klienta T-Mobile i rozpoczęła realizację rozpoznawalnych kampanii telewizyjnych i outdoorowych.  Potwierdzeniem stabilności oraz rosnącej skali tej współpracy jest umowa zawarta w IV kwartale 2016, która precyzuje  warunki współpracy obejmującej całość komunikacji ATL realizowanej dla T-Mobile Polska S.A. na potrzeby polskiego rynku. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bridge2Fun usług w zakresie strategii komunikacji oraz usług kreatywnych poszczególnych kampanii reklamowych dla marek i wdrożonych produktów oraz platformy komunikacji T-Mobile. Zarówno 2016 rok jak i pierwsze miesiące 2017 roku udowodniły, iż agencja reklamowa Bridge2Fun jest wstanie skutecznie zwiększać sprzedaż i dywersyfikować źródła przychodów. Zaowocowało to nowymi kontraktami i kilkoma bardzo rozpoznawalnymi kampaniami w mediach (Black, Onet.pl, Showmax). Agencja bierze udział w kolejnych przetargach na największe budżety reklamowe w kraju, co daje realne szanse na dalszą rozbudowę  portfolio klientów. 

Rosnącym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. jest sprzedaż tzw. akcji specjalnych czyli działań promocyjnych realizowanych dla klientów w czasie antenowym poza blokami reklamowymi. W okresie 12 miesięcy 2016 roku sprzedaż tej oferty przyniosła Spółce przychody na poziomie 2 664 tysięcy złotych co stanowiło około 7% całości sprzedaży w roku ubiegłym. Akcje specjalne wykorzystują zasięgi kanałów telewizyjnych 4fun Media S.A., skupiając się na wykorzystywaniu działań typu product placement, branded content, eventy masowe itd. Należy spodziewać się, iż przychody osiągane z tego tytułu w kolejnych kwartałach będą miały dalszą tendencję wzrostową.

Komentując zdywersyfikowaną strukturę segmentów sprzedaży Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. warto wskazać, iż stabilnym elementem przychodów jest działalność skupiona na świadczeniu usług dystrybucyjnych i consultingowych dedykowanych nadawcom kanałów tematycznych (głównie zagranicznych) obecnym na polskim rynku. Sprzedaż usług tego tytułu wyniosła w 2016 roku 800 tysięcy złotych i utrzymała swoją dynamikę z 2015 roku.

Wzrost kosztów działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. i wpływ na wyniki

Dynamicznemu wzrostowi przychodów w okresie 12 miesięcy 2016 roku oraz działaniom skierowanym na poprawę rozpoznawalności marki 4FUN musiał towarzyszyć znaczący wzrost bazy kosztowej, której nie było w porównywalnym okresie 2015 roku. Konsekwencją wzrostu kosztów operacyjnych było obniżenie wskaźników rentowności. W efekcie zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1 535 tysięcy złotych, a zysk netto 1 346 tysiące złotych. Poziom wskaźnika EBITDA  w 2016 roku wyniósł 5 251 tysięcy złotych i był o 9% niższy niż w roku 2015. 

W ocenie Zarządu 4fun Media S.A., 2017 roku przyniesie dalszą dywersyfikację przychodów Spółki oraz systematyczny wzrost sprzedaży pochodzącej z innych źródeł niż tradycyjna reklama telewizyjna, w szczególności w obszarze sprzedaży reklamy zewnętrznej, działalności agencji reklamowej oraz akcji specjalnych. Ponadto Zarząd 4fun Media szacuje, iż dokonane w ciągu 2016 roku optymalizacje kosztowe przyniosą widoczny efekt oszczędnościowy w roku bieżącym co powinno wpłynąć na poprawę wskaźników rentowności.