Akcje

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2017 ROK

W dniu 5 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20 zł został podzielony w sposób następujący:
- kwota 2.441.970,60 zł została przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 60 gr na jedną akcję;
- kwotę 1.506.757,60 zł postanowiono przelać na kapitał zapasowy.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 czerwca 2018 roku, a wypłata nastąpiła w dniu 20 czerwca 2018 roku.

 

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2016 ROK

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 818 494,03 złotych został podzielony w sposób następujący:
- kwota w wysokości 801.006,28 złotych na kapitał zapasowy,
- kwota w wysokości 1.017.487,75 złotych na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 25 groszy na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 października 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy nastąpił w dniu 26 października 2017 roku.

 

SPÓŁKA NIE WYPŁACAŁA DYWIDENDY ZA 2015 ROK

 

SPÓŁKA NIE WYPŁACAŁA DYWIDENDY ZA 2013 i 2014 ROK

 

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2012 ROK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna postanawiło podzielić  zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.177.678,50 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem i 50/100) złotych podzielić w sposób następujący:

a.) kwotę 10.035.192,50 (słownie: dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa i 50/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki (2,50 złotych na jedną akcję),

b.) kwotę 142.486,00 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć i 00/100) złotych przelać na kapitał zapasowy.

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zostaje wyłączonych 49.423 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji nabytych przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych oraz zasad realizacji „Programu skupu akcji własnych 4fun Media S.A.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2013 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 maja 2013 roku.
 

 

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2011 ROK

Zarząd 4fun Media S.A. informuję, iż zgodnie z uchwałą nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2011, podjętą w dniu 11 kwietnia 2012 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A, zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.114.358,66 (słownie: siedem milionów sto czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 66/100) złotych został podzielony w sposób następujący:

- kwotę w wysokości 3.233,66 (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy i 66/100) złotych przelać na kapitał zapasowy,

- kwotę w wysokości 7.111.125,00 (słownie: siedem milionów sto jedenaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,75 (słownie: złoty i 75/100) złotych na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalony został na dzień 27 kwietnia 2012 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalony został się na dzień 15 maja 2012 roku.

Wcześniejsza rekomendacja Zarządu 4fun Media S.A. przewidywała przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwoty 5.079.375,00 (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 00/100) złotych tj. 1,25 złotych na jedną akcję. 

 

SKUP AKCJI WŁASNYCH

W dniu 17 października 2011 roku został uruchomiony skup akcji własnych spółki 4fun Media SA.Podstawą skupu jest treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. z dnia 29 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych.

Podstawa prawna Programu skupu akcji własnych
1. Program skupu akcji własnych (dalej „Program”) spółki pod 4fun Media S.A. (dalej „Spółka”), przyjęty został w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 13 października 2011 roku, w oparciu o upoważnienie kompetencyjne wynikające z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „NWZ Spółki”) z dnia 29 września 2011 roku „w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki”.
2. Program dotyczy akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej „GPW S.A.”)
3. Podstawę prawną do podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki oraz NWZ Spółki stanowi art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku „w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
4. Na mocy uchwały NWZ Spółki Zarząd Spółki upoważniony został do nabywania akcji własnych przez Spółkę (dalej „Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

Cel Programu
Skup akcji własnych uzasadniony jest aktualną sytuacją panującą na rynku kapitałowym. W opinii Zarządu Spółki akcje Spółki są objęte znacznym niedowartościowaniem. Obecny poziom wartości akcji Spółki znacznie bowiem odbiega od ich wartości realnej. Realizacja Skupu akcji własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
Zdaniem Zarządu Spółki Skup akcji własnych wskazany w ramach opublikowanego Programu stwarza czytelną możliwość wycofania się inwestorów z inwestycji w akcje Spółki.
Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:
a.) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
b.) do dalszego zbycia akcji własnych Spółki
c.) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki.

Warunki Programu
1. Rozpoczęcie realizacji Programu zaplanowane jest na dzień 17 października 2011 roku. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 1 października 2016 roku.
2. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 4 NWZ Spółki z dnia 29 września 2011 roku.
3. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW S.A.
4. Akcje Spółki skupowane w ramach realizacji Programu mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
5. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane w szczególności poprzez składanie zleceń maklerskich.
6. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 2,56% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 104.200 (słownie: sto cztery tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
7. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji Spółki będzie nie większa niż 1.875.600,00 (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset i 00/100) złotych, przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
8. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A, przy czym nie może być wyższa od 23 (słownie: dwadzieścia trzy i 00/100) złotych za jedną akcję, a niższa niż 13 (słownie: trzynaście i 00/100) złotych za jedną akcję.
9. Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW S.A. w terminie 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.
10. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
11. Zarząd Spółki określać będzie w drodze uchwały Zarządu Spółki cel nabycia akcji własnych oraz sposób ich wykorzystania.
12. Zarząd Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki:
(i) zakończyć Program skupu akcji własnych przed dniem 1 października 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
(ii) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu akcji własnych w okresie jego trwania.
13. Zarząd Spółki podawać będzie do publicznej wiadomości:
(i) za każdy dzień realizacji Programu – ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu akcji oraz ich średniej ceny,
(ii) po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
14. Zarząd Spółki będzie przedstawiał na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacje o aktualnym stanie dotyczącym:
(i) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
(ii) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
(iii) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
15. Po zakończeniu Skupu akcji własnych. Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji nabytych w celu umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

 

 

WYPŁATA DYWIDENDY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A postanowiło podzielić zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 4.764.226,52 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych 52/100) w sposób następujący:

Na dywidendę dla Akcjonariuszy 4fun Media S.A. przeznacza się kwotę w wysokości 4.754.295 (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), tj. 1,17 zł (słownie: jeden złoty 17/100 ) na jedną akcję.
Pozostała kwota zysku w wysokości 9.931,52 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty i 52/100) zostanie przelana na kapitał zapasowy.
 

Dzień dywidendy ustalono na dzień 24 maja 2011 roku.
 

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 9 czerwca 2011 roku.