WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
5 czerwca 2018 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 
 2. Projekt uchwał na ZWZA 
 3. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 4. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 5. Instrukcja dotycząca sposobu głosowania
 6. Informacja o liczbie akcji 4fun Media S.A.
 7. Raport roczny za rok 2017
 8. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2017 do raportu jednostkowego
 9. Skonsolidowany raport roczny za rok 2017
 10. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2017 do raportu skonsolidowanego
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 4Fun Media S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 4Fun Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 4Fun Media S.A. z oceny sytuacji Spółki w 2017 roku
 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 4Fun Media S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 roku oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
 14. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 4Fun Media S.A. w 2017 roku
 15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 4Fun Media S.A. z oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i zasad stosowania Ładu Korporacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
27 lutego 2018 roku

 1. Ogłoszenie 
 2. Uchwały 
 3. Instrukcja
 4. Wzór Pełnomocnictwa Osoba Prawna
 5. Wzór Pełnomocnictwa Osoba Fizyczna

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29 czerwca 2017 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2017 roku
 2. Instrukcje dotyczace sposobu glosowania
 3. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 4. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 5. Projekty uchwał na ZWZ 4Fun Media s.a. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku
 6. Raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
 7. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
 8. Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku
 9. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
 10. Sprawozdanie rady nadzorczej 4Fun Media S.A. z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej 4Fun Media S.A. za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 4Fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
 11. Sprawozdanie rady nadzorczej 4Fun Media S.A. z oceny sytuacji spółki w roku 2016
 12. Sprawozdanie rady nadzorczej 4Fun Media S.A. z badania sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz oceny wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016
 13. Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej 4Fun Media S.A. w roku 2016
 14. Sprawozdanie rady nadzorczej 4Fun Media S.A. z oceny wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29 czerwca 2016 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2016 roku
 2. Instrukcje dotyczace sposobu glosowania
 3. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 4. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 5. Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie 4fun media s.a. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku
 6. Raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
 7. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 8. Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 9. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku
 10. Załącznik do uchwały nr 4/06/2016 rady nadzorczej 4fun media spółka akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku
 11. Załącznik do uchwały nr 7/06/2016 rady nadzorczej 4fun media spółka akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku
 12. Załącznik do uchwały rady nadzorczej nr 2/06/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku
 13. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce pod firmą 4fun media spółka akcyjna i liczbie głosów z tych akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 stycznia 2016 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 25 stycznia 2016 roku
 2. Projekty uchwał na NWZA 4fun Media S.A. zwołane na 25 stycznia 2016 roku
 3. Instrukcja dotycząca głosowania na WZA
 4. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 5. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A.
12 października 2015 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 12 października 2015 roku
 2. Projekty uchwał na NWZA 4fun Media S.A. zwołane na 10 listopada 2015 roku
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji
 4. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/10/2015
 5. Instrukcja dotycząca głosowania na WZA
 6. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 7. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A.
29 czerwca 2015 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2015 roku
 2. Projekty uchwał na ZWZA w dniu 29 czerwca 2015 roku
 3. Instrukcja dotycząca głosowania na ZWZA
 4. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 5. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 6. Informacja dotycząca liczby i serii akcji 4fun Media S.A.

Sprawozdania Rady Nadzorczej

 1. Ocena jednostkowego sprawozdania za 2014 rok
 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania za 2014 rok
 3. Ocena sytuacji Spółki oraz systemu kontroli i zarządzania

Sprawozdania Finansowe 4fun Media S.A.

 1. Jednostkowe roczne sprawozdanie za 2014 rok
 2. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego
 3. Skonsolidowane roczne sprawozdanie za 2014 rok
 4. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
5 marca 2015 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 marca 2015 roku
 2. Projekty Uchwał na NWZA
 3. Informacja o liczbie akcji 4fun Media S.A.
 4. Instrukcja głosowania na NWZA
 5. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 6. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 czerwca 2014 roku

 1. Tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 roku
 2. Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30 czerwca 2014 roku
 3. Informacja o liczbie akcji 4fun Media S.A.
 4. Instrukcja dotycząca głosowania na ZWZA
 5. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 6. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 7. Sprawozdania Rady Nadzorczej
  a/ z oceny działalności 4fun Media S.A. w 2013 roku
  b/ z oceny sprawozdania finansowego i działalności 4fun Media S.A. w 2013 roku
  c/ z oceny sprawozdania finansowego i działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku
 8. Sprawozdania finansowe za 2013 rok
  a/ sprawozdaniefinansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2013 rok
  b/ opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy za 2013 rok
  c/ sprawozdanie finansowe 4fun Media S.A. za 2013 rok
  d/ opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 4fun Media za 2013 r

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
6 sierpnia 2013 roku

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
 2. Projekty uchwał na NWZA
 3. Informacja o liczbie akcji 4fun Media S.A.
 4. Instrukcja dotycząca głosowania
 5. Pełnomocnictwo dla osób fizycznych
 6. Pełnomocnictwo dla osób prawnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 kwietnia 2013 roku

Dane udostępniane zgodnie z art.402.3 Ksh: 

 1. Tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.
 2. Projekty uchwał na ZWZA 4fun Media S.A.
 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok
 4. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego
 5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok
 6. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spółki w 2012 rok
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Spółki za 2012 rok
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Grupy Kapitałowej za 2012 rok
 10. Informacja o ogólnej liczbie akcji 4fun Media S.A.
 11. Instrukcja dotyczącą sposobu głosowania
 12. Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych
 13. Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
11 kwietnia 2012 roku

Dane udostępniane zgodnie z art.402.3 Ksh:

 1. Tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media S.A.
 3. Sprawozdanie finansowe 4fun Media S.A. za 2011 rok
 4. Opinia i raport z badania sprawozdania   
 5. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2011 rok
 6. Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2011 roku
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Spółki za 2011 rok
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Grupy Kapitałowej za 2011 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku
 11. Informacja o ogólnej liczbie akcji 4fun Media S.A.
 12. Instrukcja dotycząca sposobu głosowania na ZWZA 4fun Media S.A.
 13. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 14. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29 września 2011 roku

Dane udostępniane zgodnie z art.402.3 Ksh:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4fun Media S.A
 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. 
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji 4fun Media S.A.
 4. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na NWZA 4fun Media S.A.
 5. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 6. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 7. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
6 maja 2011 roku

Dane udostępniane zgodnie z art.402.3 Ksh:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 4fun Media S.A.  
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności 4fun Media S.A.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 4fun Media S.A.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Grupy Kapitałowej
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku
 7. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A za 2010 rok
 8. Sprawozdanie 4fun Media S.A. za 2010 rok
 9. Opinia i raport biegłego rewidenta 4fun Media S.A.
 10. Opinia i raport biegłego rewidenta Grupa Kapitałowej 4fun Media S.A.
 11. Informacja o ogólnej liczbie akcji 4fun Media S.A.
 12. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania na ZWZA 4fun Media S.A.
 13. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
 14. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
 15. Życiorysy zawodowe kandydatów na członków Rady Nadzorczej 4fun Media S.A.

 

3. Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

4. Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

5. Instrukcja dotycząca sposobu glosowania

6. Informacja o liczbie akcji 4fun Media S.A.

7. Raport roczny za 2017 roku

8. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2017 rok do raportu jednostkowego

9. Skonsolidowany raport roczny za 2017 roku

10. Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2017 rok   do raportu skonsolidowanego