Prospectus


Pobierz prospekt emisyjny

Aneksy do prospektu emisyjnego:

Cena akcji

Zarząd 4fun Media SA informuje, iż cena akcji oferowanych, będących przedmiotem Oferty Publicznej, tj. 800 000 akcji nowej emisji serii D została ustalona na poziomie 18,00 zł za jedną akcję.

Na podstawie Prospektu Emisyjnego 4fun Media SA zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

  • 1 956 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,
  • 470 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,
  • 837 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,
  • nie mniej niż 200 000 i nie więcej niż 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,
  • nie mniej niż 200 000 i nie więcej niż 800 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Copyright 4FUNMEDIA SA